Research Staff

Specially appointed associate/assistant professors

Research associates

 • Shinji Matsumura
 • Satoki Tsujino
 • Takuya Hasegawa
 • Tetsu Nakamura
 • Daisuke Hatsuzuka
 • Kazuki Nakata (Inst. Low Temp. Sci)
 • Mizuki Kuga (Inst. Low Temp. Sci)
 • Ryu Saiki (Inst. Low Temp. Sci)

Major/Course office assistants / Technical assistants

 • Yohei Kudo
 • Eriko Hashimoto
 • Keiko Ishizaki, Keiko Ono